Projekt EFS 2008-2013 /

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.


CELE I GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA PO KL

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą:

  • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;

  • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;

  • poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników
    i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce;

  • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;

  • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityki świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;

  • wzrost spójności terytorialnej.

Europejski
Fundusz Społeczny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze realizuje projekt pt. „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie zgodnie z umową zawartą w dniu 19 sierpnia 2008r. z Marszałkiem Województwa Lubuskiego Nr UDA-POKL.07.01.02 – 08- 011/08- 00.

Celem podjętych działań jest:
- nabycie nowych umiejętności,- podniesie samooceny i poczucia własnej wartości
- wzrost motywacji i aspiracji zawodowych,    - zwiększenie poczucia obowiązkowości,
- przełamanie poczucia bezradności,- poprawa efektywności pracy w PCPR w Zielonej Górze
- wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania,

STRONA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2018 | strony internetowe