strona główna / Praca w PCPR /
strona :[ 1 2 3 ]


Nabór na stanowisko Księgowa.

 


 

*

*

*

 


 

Nabór na stanowisko Księgowa - umowa na zastępstwo.

 


 

*

*

*

 


 

Nabór na stanowisko Kierowca.

 


 

*

*

*

 


 

Nabór na stanowisko Księgowa - umowa na zastępstwo.

 


 

*

*

*

 


 

Nabór na Inspektora w zespole ds. projektów.

 


 

*

*

*

 


 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
ZATRUDNI OSOBY NA STANOWISKO PRACY:
pracownik socjalny

1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5.
2. Określenie stanowiska: pracownik socjalny.
3. Ilość stanowisk: 2.
4. Wymiar etatu: 1/2 etatu .
5. Miejsce wykonywania pracy: teren powiatu zielonogórskiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

6. Wymagania niezbędne:
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 930),
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • ma nieposzlakowaną opinię,

7. Wymagania merytoryczne:

 • znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 575) oraz powiązanych aktów wykonawczych,
 • znajomość ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2082 z póżn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 930).

8. Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres,
 • dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność interpretowania przepisów,
 • umiejętność analizowania problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań,
 • umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Windows oraz pakietu Office.

9. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Pracownik socjalny świadczyć będzie pracę dla powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze na rzecz uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość", w terminie: od 01.10.2016 do 31.12.2018 (czas realizacji projektu).
Projekt "Razem aktywnie w przyszłość" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

2) Pracownik socjalny podlega koordynatorowi projektu "Razem aktywnie w przyszłość" i odpowiada przed nim za wykonanie zadań.

3) Zadaniem pracownika jest prowadzenie wszystkich teczek uczestników projektu dokumentujących realizowaną pracę, wykonaną na rzecz uczestnika projektu, która będzie miała na celu pomoc osobom i rodzinom w podejmowaniu prawidłowych zachowań społecznych i zawodowych, a także w pełnieniu ról społecznych przypisanych i nabytych.

4) Do podstawowych obowiązków pracownika socjalnego należy:

 • sporządzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji społeczno-zawodowej (IŚR - nie mniej niż 231 szt.),
 • przeprowadzenie szczegółowej diagnozy sytuacji rodzinnej, społecznej, edukacyjnej, zawodowej uczestnika projektu,
 • bieżące analizowanie i monitoring przebiegu realizacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 • stały kontakt z uczestnikiem projektu podczas realizacji wsparcia w celu ewentualnych korekt Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 • motywowanie uczestnika projektu do aktywnego udziału w projekcie,
 • bieżący monitoring prawidłowości sporządzania dokumentacji osobowej uczestnika projektu,
 • czynne uczestnictwo w kampanii informacyjnej i promocyjnej projektu,
 • czynny udział w pracach komisji rekrutacyjnej (przy procesie rekrutacji uczestników) oraz w Zespole projektu,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją zajęć, wizyty w trakcie zajęć;
 • bieżąca wymiana informacji z prowadzącymi zajęcia w celu weryfikacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 • monitoring przebiegu realizacji zdania zleconego: wizyty w trakcie zajęć, wymiana informacji z prowadzącymi, opiniowanie Indywidualnego Planu Działania).

5) Do obowiązków pracownika ponadto należy:

 • wykonywanie obowiązków wynikających z regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, nie wynikających z zakresu czynności, a związanych z zakresem działania Centrum w ramach realizacji projektu,
 • pełna znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań,
 • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych znajdujących się w zbiorach Centrum, w tym w szczególności ochrona danych przed niepowołanym dostępem oraz zgodne z prawem przetwarzanie tych danych.

10. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

11. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, pok. 5, w terminie do 14 września 2016r. do godziny 1530. Ofertę należy składać w kopercie z podaniem imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego z dopiskiem na kopercie ,,Pracownik socjalny". Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

2) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202).

12. Informacje dodatkowe:

Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Zatrudnienie pracowników nastąpi pod warunkiem zawarcia umowy przez Powiat Zielonogórski z Instytucją Zarządzającą RPO Lubuskie 2020 na realizację projektu "Razem aktywnie w przyszłość".


 


 

*

*

*

 


 

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR
NA INSPEKTORA W ZESPOLE DS. PROJEKTÓW

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 5
Wymiar etatu: 1
Ilość etatów: 1
Zespół ds. projektów

I. Wymagania dla kandydatów

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie wyższe posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz powiązanych aktów wykonawczych, zamówień publicznych, rehabilitacji społecznej i zawodowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania,
 • umiejętność analizy zebranych informacji oraz wnioskowania,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, dokładność, uczciwość,
 • obowiązkowość, odpowiedzialność,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • samodzielność,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów Word, Excel),
 • mile widziane prawo jazdy.

II. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

I.

1.Działania mające na celu wzmocnienie pracy osób zarządzających projektem zgodnie z literą prawa krajowego i europejskiego stosując się w szczególności do wytycznych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2.Praca na rzecz sprawnej realizacji projektów, w tym w szczególności ścisłe współdziałanie z koordynatorem projektu mające na celu podejmowanie działań na rzecz aktywizacji dotyczącej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
korzystających lub uprawnionych do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

3.Aktywizacja uczestników projektu do czynnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach "Indywidualnej ścieżki reintegracji".

4.Realizacja pracy administracyjnej związanej z obsługą projektu:

 • dbanie o prawidłowe oznakowanie dokumentacji dotyczącej realizacji projektów, a także miejsc realizacji działań;
 • gromadzenie dokumentacji związanej z procesem rekrutacji oraz realizacją zadań na poszczególnych etapach realizacji projektów;
 • gromadzenie dokumentacji związanej z teczkami personalnymi uczestników projektu;
 • gromadzenie dokumentacji poświadczającej realizację zadań związanych z pracą opiekunów grup, przy ścisłej współpracy z opiekunami, zgodnie ze wzorami dokumentów opracowanymi przez Zespól ds. realizacji  projektu;
 • prowadzenie doraźnych kontroli na zajęciach na wyraźne polecenie koordynatora projektu lub kierownika jednostki;
 • gromadzenie ankiet monitorujących postępy uczestników na zakończenie projektu (tzw. "ankiety monitoringowe");
 • gromadzenie list obecności uczestników projektu, pokwitowań zwrotów kosztów za dojazdy, pokwitowań za posiłki itp.;
 • kontakty z opiekunami nieletnich uczestników;
 • współpraca ze specjalistami prowadzącymi zajęcia na wyraźne zalecenie koordynatora projektów;
 • wykonywanie poleceń koordynatora projektu lub kierownika jednostki dotyczących działań związanych z prawidłową realizacja projektów finansowanych z EFS.

5.Przygotowywanie wstępnego opracowania przedmiotu zamówienia do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.

II.

1. Koordynowanie prac związanych z tworzeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej.


III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w wymiarze pełnego etatu, 40 godzin tygodniowo. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca odbywa się w pomieszczeniach biurowych. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.


IV. Wymagane dokumenty:


V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

1.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, pokój 5 w terminie do dnia 1 lipca  2016r. do godz. 11.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Inspektora".

2.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data wpływu.

3.Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie
z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

4.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: ʺWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko Inspektora" dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202).


VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postepowania sprawdzającego.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zielonogórskiego bip.powiat-zielonogorski.pl, na  tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 5, pokój 5 oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego można odebrać w terminie 10 dni po ogłoszeniu informacji o wyborze kandydata. Po upływie 10 dni zostaną komisyjnie zniszczone.

 


 

*

*

*

 


 

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Jacek Hadada, zam. Bieżyce.


 


 

*

*

*

 


 

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR
NA INSPEKTORA W ZESPOLE DS. PROJEKTÓW


Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 5
Wymiar etatu: 1
Ilość etatów: 1
Zespół ds. projektów


I. Wymagania dla kandydatów

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu: nauki – społeczne, humanistyczne,  ekonomiczne, w tym zarządzanie i marketing, prawo, administracja,
 • posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy,
 • doświadczenie zawodowe w realizacji projektów EFS,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania,
 • umiejętność analizy zebranych informacji oraz wnioskowania,
 • nieposzlakowana opinia,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów Word, Excell).
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność organizacji pracy,
 • doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów konkursowych i pozakonkursowych,
 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu przygotowywania wniosków projektowych,
 • opracowywania technicznej dokumentacji projektu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, dokładność, uczciwość,
 • obowiązkowość, odpowiedzialność,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • samodzielność,
 • mile widziane prawo jazdy.

II. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy

1. Tworzenie projektów i przygotowywanie wniosków o ich dofinansowanie.

2. Czuwanie nad zgodnością realizacji projektów z harmonogramem i budżetem.

3. Koordynowanie całości zadań związanych z realizacją projektów.

4. Śledzenie i analizowanie bieżących przepisów dotyczących realizacji projektów.

5. Koordynacja prac Zespołu ds. projektów polegająca m.in. na:

 • sprawdzaniu sporządzonych przez pracowników wykonujących zadania w ramach projektów, wywiadów, notatek, kart udzielania specjalistycznych porad i informacji, list beneficjentów projektów oraz kontraktów socjalnych, indywidualnych planów pomocy, indywidualnych programów usamodzielnienia i umów zawartych z osobami niepełnosprawnymi – pod względem zachowania zasad promocyjnych i wytycznych dotyczących realizacji projektów systemowych PO KL,
 • organizowaniu spotkań roboczych Zespołu ds. projektów w celach konsultacji, podziału zadań, przedstawieniu i omówieniu poszczególnych zadań projektu i innych spraw organizacyjnych dot. realizacji projektów,
 • zapoznaniu Zespołu z wytycznymi dot. realizacji i promocji projektów systemowych PO KL,
 • ustaleniu podziału zadań dla członków zespołu projektu.

7. Przygotowanie i koordynacja korespondencji związanej z realizacją projektów do Instytucji Pośredniczących.

8. Opracowywanie strategii i programów we współpracy z jednostkami pomocy społecznej działającymi na terenie powiatu zielonogórskiego, koordynowanie prac związanych z ich tworzeniem.

9. Realizacja poszczególnych działań projektów, zgodnie z harmonogramem i budżetem projektów.

10. Przedstawianie sprawozdań z realizacji projektów Dyrektorowi Centrum.

11. Prawidłowe wykonywanie wymienionych zadań zgodnie z literą prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29  stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

12. Stały kontakt z opiekunami projektów wyznaczonych przez Instytucje Pośredniczące.

13. Sporządzanie wniosków o płatność wspólnie z głównym księgowym – w odpowiednich programach komputerowych.

14. Nadzorowanie prac związanych z promocją projektów.

15. Analiza dokumentacji potwierdzającej realizację projektów wg poszczególnych zadań.


III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca w wymiarze pełnego etatu, 40 godzin tygodniowo. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca odbywa się w pomieszczeniach biurowych. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.


IV. Wymagane dokumenty

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

1. Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 5, pokój 5 w terminie do dnia 29 stycznia  2016r. do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Inspektora".

2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty poczta, decyduje data wpływu.

3. Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko "Inspektora w zespole ds. projektów" dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202).


VII. Informacje dodatkowe

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
 • Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej,  na  tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 5, pokój 5 oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego można odebrać w terminie 10 dni po ogłoszeniu informacji wyborze kandydata. Po upływie 10 dni zostaną komisyjnie zniszczone.

 


 

*

*

*

 


 

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Porycka, zam. Zielona Góra.

strona :[ 1 2 3 ]
www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2020 | strony internetowe