strona główna / Aktualności /
strona :[ 1 2 3 ]


Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Nabór ofert na prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2016.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Realizacja zadania, które obejmuje 60 godzin terapeutycznych. Zakończenie programu i rozliczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2016r. Preferowany cykl zamknięty, po wcześniejszym przeprowadzeniu naboru uczestników. Istnieje możliwość udostępnienia sali do zajęć przez zleceniodawcę.

Realizacja zadania polegać będzie na organizowaniu i prowadzeniu profesjonalnego programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w formie działań psychologicznych, terapeutycznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie są  kierowane w szczególności do:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo, wobec których sąd warunkowo zawiesił  wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno  - edukacyjnym;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od  alkoholu lub narkotyków - w tym przypadku oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby, które:

 • ukończyły studia na jednym z kierunków: psychologia, prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, socjologia, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo   - wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 • posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 • mają udokumentowany co najmniej 3 - letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Oferta powinna zawierać:

 • potwierdzenie kwalifikacji osób prowadzących;
 • ramowy program zajęć - informacji wg jakiego modelu będzie prowadzony program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, jaka ilość godzina jest przewidziana na realizację programu, ile cykli;
 • zakładany całkowity koszt przeprowadzonych zajęć.

Oferty prosimy składać do 25.08.2016r. do godz. 1400 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, pokój 5.


 


 

*

*

*

 


 

Świadomi w działaniu – zatrzymać przemoc

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie cyklu zajęć dotyczących przemocy skierowanych do uczniów gimnazjów i wychowanków domu dziecka, zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Realizacja zadania polegać będzie na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu 4 spotkań o charakterze warsztatowym w 12 placówkach na terenie powiatu zielonogórskiego (11 szkół gimnazjalnych i 1 dom dziecka) w terminie od września do grudnia 2016 roku (łącznie 48 dwugodzinnych spotkań). Ustalenie terminów spotkań z uczniami w poszczególnych szkołach i w Domu Dziecka należy także do zadań prowadzących warsztaty. Zajęcia powinny być skierowane do młodzieży w wieku gimnazjalnym i zaplanowane pod kątem realizacji niżej wymienionych celów szczegółowych.

Realizacja  warsztatów powinna przyczynić się do realizacji następujących celów szczegółowych:

 • wyposażenie młodzieży w umiejętności, które pomogą im na szybką i skuteczną reakcję w sytuacji emocjonalnie obciążającej i/lub kryzysowej;
 • poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu tematyki przemocowej;
 • podniesienie świadomości JA – własnych potrzeb i wynikających z nich celów, dążeń;
 • poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu uwarunkowań zdrowotnych i ich determinant;
 • wyposażenie uczestników w wiedzę o ich wpływie na kreowanie wydarzeń wokół siebie.

Zakończenie i rozliczenie programu powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2016r.

Warsztaty powinny być kierowane do młodzieży zagrożonej zjawiskiem przemocy lub doświadczającej przemocy w domu i/ lub środowisku rówieśniczym oraz do adolescentów, którzy są świadkami stosowania przemocy w ich otoczeniu. Spotkania mają odbywać się na ternie placówek, w uzgodnionych indywidualnie terminach, a uczestniczyć w nich będą 15 – osobowe grupy uczniów  i wychowanków wytypowane przez współpracujące instytucje. W szczególności, będą to dorastający, którzy są:

 • narażeni na zaniedbanie ze strony rodziców;
 • odrzuceni emocjonalnie;
 • dotknięci chorobą alkoholową rodzica lub opiekuna;
 • wobec których niewłaściwe stosuje się system nagród i kar;
 • wychowywani w rodzinach o niskim stanie wiedzy z zakresu etyki i teorii wychowania moralnego.

Cykl warsztatów może być prowadzony przez osoby, które:

 • ukończyły studia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,
 • mają udokumentowany co najmniej 5 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów lub spotkań z młodzieżą,
 • mają udokumentowany przynajmniej 3 – letni  staż pracy w instytucjach lub organizacjach zajmujących się problemem przemocy.

Preferowane będą oferty złożone przez co najmniej dwuosobowe zespoły.


Oferta powinna zawierać:

 • potwierdzenie kwalifikacji osób prowadzących,
 • ramowy program zajęć, opisujący w szczególności sposób realizacji w/w celów szczegółowych,
 • zakładany całkowity koszt przeprowadzonych zajęć.

Oferty prosimy składać do 29.07.2016r. do godz. 14.00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, pokój 5.

 


 

*

*

*

 


 

I edycja 2016 roku Programu korekcyjno-edukacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, że od dnia 08.03.2016 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w siedzibie tut. Centrum rozpoczyna się cykl spotkań (60 godzin) programu korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

 


 

*

*

*

 


 

Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie


Nabór ofert na prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2016. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Realizacja zadania, które obejmuje 60 lub 120 godzin terapeutycznych (w zależności od ilości utworzonych grup, każda grupa ma do wypracowania 60 godzin). Zakończenie programu i rozliczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2016r. Preferowany cykl zamknięty, po wcześniejszym przeprowadzeniu naboru uczestników. Istnieje możliwość udostępnienia sali do zajęć przez zleceniodawcę.
Realizacja zadania polegać będzie na organizowaniu i prowadzeniu profesjonalnego programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w formie działań psychologicznych, terapeutycznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań   i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo, wobec których sąd warunkowo zawiesił  wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno  - edukacyjnym,
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od  alkoholu lub narkotyków – w tym przypadku oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym.

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby, które:

 • ukończyły studia na jednym z kierunków: psychologia, prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, socjologia, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,
 • posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 • mają udokumentowany co najmniej 3 - letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Oferta powinna zawierać:

 • potwierdzenie kwalifikacji osób prowadzących,
 • ramowy program zajęć - informacji wg jakiego modelu będzie prowadzony program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, jaka ilość godzina jest przewidziana na realizację programu, ile cykli,
 • zakładany całkowity koszt przeprowadzonych zajęć.

Oferty prosimy składać do 05.02.2016r. do godz. 1400 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, pokój 5.

 


 

*

*

*

 


 

II edycja 2015 roku Programu korekcyjno-edukacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, że od dnia 06.10.2015 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w siedzibie tut. Centrum rozpoczyna się cykl spotkań (60 godzin) programu korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

 


 

*

*

*

 


 

X Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. "Zawsze z Rodziną" (Busko-Zdrój, 07-09 września 2015 r.).
*

*

*

Festyn rodzinny z dnia rodzicielstwa zastępczego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze wraz ze Stowarzyszeniem „Damy Radę” zaprasza mieszkańców powiatu zielonogórskiego na festyn rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka. Festyn odbędzie się 30 maja 2015 r. na zielonogórskim deptaku. Podczas festynu będzie można skorzystać z wielu atrakcji dla dzieci i rodziców, w tym również z koncertu Majki Jeżowskiej. Festyn realizowany jest przez Miasto Zielona Góra oraz partnerów Karty Zgranej Rodziny, natomiast stoisko Stowarzyszenia i Centrum współfinansowane jest ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach projektu mającego a celu promocję i upowszechnianie rodzicielstwa zastępczego w województwie lubuskim oraz środków własnych Powiatu Zielonogórskiego.

 


 

*

*

*

 


 

Dni otwarte PCPR im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze wraz ze Stowarzyszeniem „Damy Radę” zaprasza mieszkańców powiatu zielonogórskiego na cykl Dni Otwartych, podczas których będzie można uzyskać między innymi szczegółowe informacje o rodzicielstwie zastępczym i wspieraniu rodziny. Dni Otwarte realizowane są w ramach projektu „Upowszechnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej wśród kadry pedagogicznej i osób zainteresowanych pieczą zastępczą” współfinansowanego przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz ze środków własnych Powiatu Zielonogórskiego.

 


 

*

*

*

 


 

Koleżanki i koledzy - pracownicy pomocy społecznej,

pragnę Was poinformować, że od 30 lat nasza koleżanka - Zofia Nowak Walachnia - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie zmaga się z  ciężką chorobą tj. wirusowe zapalenie wątroby typu C. Dotychczasowe leczenie nie przyniosło pożądanych rezultatów. Pojawiło się jednak światełko w tunelu dla naszej koleżanki w postaci leku najnowszej generacji, który aktualnie nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W chwili obecnej Zosi brakuje 180 tysięcy. Drodzy Państwo jak wynika ze sprawozdania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej pracuje około 5 tysięcy pracowników.

Zjednoczmy się wszyscy i pomóżmy Zosi wpłacając dobrowolną kwotę na nr konta 32 1940 1076 3045 2145 0003 0000 z dopiskiem dla Zofii Nowak – Walachnia. Każdego dnia Zosia pomagała i pomaga innym, a dzisiaj ONA potrzebuje naszej pomocy. Szanowni Państwo liczy się każda złotówka i czas. Z naszej strony to dobry uczynek, miły gest, a dla naszej Zosi to ogromna szansa na życie.

Zjednoczmy się i ratujmy naszą koleżankę.

W pomocy społecznej siła!!!

Dyrekcja i pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
*

*

*
Program korekcyjno-edukacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, że od dnia 21.04.2015 roku o godzinie 17.00,  a następnie w każdy wtorek o tej samej godzinie w siedzibie Centrum rozpoczyna się cykl (60 godzin) spotkań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

Uczestnikami programu mogą być:

 • osoby kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej karty,
 • osoby zgłaszane przez kuratorów sądowych,
 • osoby zgłaszane przez prokuratorów,
 • osoby zgłaszane przez pracowników socjalnych
 • osoby zgłaszane przez inne organy, instytucje, organizacje,
 • osoby, które z własnej woli gotowe są uczestniczyć w programie.

Do programu nie przyjmuje się:

 • osób chorych psychicznie
 • osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej  wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna natomiast ukierunkowana jest na naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Program koncentrujemy na rozumieniu przemocy jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. Pozwala to na przyjęcie założenia, że poddając sprawcę odpowiednim oddziaływaniom można niejako „oduczyć” go  przemocy. Naczelnym celem Programu jest: redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec drugiego człowieka i odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc  w rodzinie mają charakter programów działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych  ukierunkowanych na zmianę zachowań  i postaw tych osób.

Zajęcia prowadzone będą przez dwie wykwalifikowane osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy ze sprawcami przemocy domowej w oparciu o założenia programu Treningu Zastępowania Agresji.
*

*

*
Informacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "Centrum" o tragicznym w skutkach ataku na pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie.
*

*

*
II edycja 2014 rok Programu korekcyjno-edukacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, że  dnia 11.09.2014 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w siedzibie tut. Centrum rozpoczyna się cykl spotkań (60 godzin) programu korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
*

*

*
Program korekcyjno-edukacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, że dnia 17.03.2014 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Centrum rozpoczyna się cykl (60 godzin) spotkań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.Uczestnikami programu mogą być: osoby kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej karty, osoby zgłaszane przez kuratorów sądowych, osoby zgłaszane przez prokuratorów, osoby zgłaszane przez pracowników socjalnych osoby zgłaszane przez inne organy, instytucje, organizacje, osoby, które z własnej woli gotowe są uczestniczyć w programie.Do programu nie przyjmuje się: osób chorych psychicznie osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień. Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej  wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna natomiast ukierunkowana jest na naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego. Program koncentrujemy na rozumieniu przemocy jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. Pozwala to na przyjęcie założenia, że poddając sprawcę odpowiednim oddziaływaniom można niejako „oduczyć” go  przemocy. Naczelnym celem Programu jest: redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec drugiego człowieka i odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc  w rodzinie mają charakter programów działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych  ukierunkowanych na zmianę zachowań  i postaw tych osób.Zajęcia prowadzone będą przez dwie wykwalifikowane osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy ze sprawcami przemocy domowej w oparciu o założenia programu Treningu Zastępowania Agresji.


strona :[ 1 2 3 ]
www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2018 | strony internetowe