Projekt EFS 2014-2015 /


Projekt „Aktywna integracja moją szansą” skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, rodzin zastępczych oraz usamodzielniających się wychowanków z różnych form pieczy zastępczej z terenu powiatu zielonogórskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej uczestników projektu. Realizacja celu będzie możliwa dzięki aktywizacji edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej i społecznej. Zwiększenie aktywności uczestników projektu w wymienionych zakresach może pozytywnie wpłynąć między innymi na sytuację osobistą, społeczną i zawodową uczestników, w tym zwiększenie szans na rynku pracy.

Grupą docelową projektu są osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej - 15-64 lata (kobiety 59 lat), bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione, w szczególności należące do jednej z grup: osób z  niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi, rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się z różnych form pieczy zastępczej (rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo wychowawczych). W projekcie mogą wziąć też udział osoby z otoczenia wymienionych grup przy ścisłym udziale osób uprawnionych do bycia uczestnikiem projektu.

Grupą docelową projektu jest 36 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, wyboru uczestników dokona koordynator projektu wraz z pracownikami PCPR na podstawie analizy dokumentów zgromadzonych w PCPR, bezpośrednich zgłoszeń, jak i korzystając z informacji dostępnych w gminach, instytucjach i organizacjach.

Z pozostałych zgłoszeń utworzona zostanie lista rezerwowa, z której koordynator projektu wybierze dodatkowe osoby w przypadku rezygnacji osób wcześniej wybranych.
Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą niedyskryminacji oraz zachowania równych szans dla kobiet i mężczyzn.

Udział w projekcie przyczyni się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych uczestników, umożliwiając powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i uniknięcie marginalizacji.

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny jednak warunkiem udziału jest wyrażenie pisemnej deklaracji uczestnika obejmującej zgodę na udział w projekcie oraz we wszystkich zaplanowanych w ramach „indywidualnej ścieżki reintegracji” działaniach.

Biuro projektu mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5 pokój 117, 65-057 Zielona Góra, tel. 68 452 7550.


Europejski
Fundusz Społeczny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze realizuje projekt pt. „Aktywna integracja moją szansą” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

STRONA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2018 | strony internetowe