Projekt EFS Razem aktywnie w przyszłość /


Styczeń, luty 2018r.
TRWA NABÓR DO PROJEKTU "RAZEM AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ"
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, że trwa nabór do projektu pn. "Razem aktywnie w przyszłość", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020.

Jeśli jesteś mieszkańcem powiatu zielonogórskiego i jesteś, w szczególności:

 • osobą z niepełnosprawnością lub
 • rodziną zastępczą, wychowankiem (-ką) pieczy zastępczej, osobą usamodzielnianą  puszczającą pieczę zastępczą lub
 • osobą zagrożoną ubóstwem, przemocą lub inną formą wykluczenia społecznego, bierną zawodowo lub bezrobotną - III profil.

oraz chcesz poprawić swoją sytuację życiową i zawodową zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, pokój 115, tel. 68 452 75 97.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej.

Projekt odpowiada na faktyczne potrzeby każdego uczestnika/czki według dokonanej diagnozy społeczno-zawodowej.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji, w szczególności:

 • diagnoza psychospołeczna,
 • warsztaty kształtujące kompetencje społeczne, w tym  opiekuńczo-wychowawcze,
 • zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,
 • szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i umiejętności pożądane na rynku pracy,
 • kursy zawodowe,
 • wyjazdy integracyjno/edukacyjne/szkoleniowe,
 • inne zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb uczestnika/czki.

Projekt realizowany jest od  1 sierpnia 2016 do 31 grudnia 2018 roku.
Aktualny nabór: styczeń, luty 2018r.


 


 

*

*

*

 


 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu "Razem aktywnie w przyszłość" na rok 2018.

 


 

*

*

*

 


 

Podsumowanie działań projektu "Razem aktywnie w przyszłość" Powiatowego Centrum Pomocy Rodzie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

W ramach zaplanowanego zadania 2 Reintegracja Społeczna zakończono następujące formy wsparcia:

 1. Warsztaty z zakresu koncentracji uwagi i pamięci – mnemotechniki 
 2. Wyjazd integracyjno – edukacyjny dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i domu dziecka.
 3. Prawo jazdy kat. B
 4. Wsparcie tutora
 5. Zajęcia specjalistyczne – nauka języka migowego, wsparcie psychologa, pedagoga, surdopedagoga dla uczestniczek projektu z niepełnosprawnością, które zostały ponownie wznowione od września br. 

Reintegracja zawodowa obejmowała indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – opracowywanie indywidualnego planu działań dla uczestników. Indywidualne doradztwo zawodowe służyć ma określeniu predyspozycji zawodowych w celu prawidłowego przygotowania uczestnika projektu do podjęcia zadań z zakresu szkolenia zawodowego. Odbywały się również warsztaty doradztwa zawodowego, treningi umiejętności pracowniczych oraz pośrednictwa pracy.

Kontynuowana będzie realizacja wsparcia społecznego w zakresie warsztatów edukacyjnych oraz spotkań indywidualnych poszerzających kompetencje z zakresu wiedzy dotyczącej postaw żywieniowych.

Obecnie realizowane są:

 • zajęcia indywidualne w formie korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne,
 • zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu treningu kompetencji rodzicielskich.
 • zajęcia języka migowego dla osób dorosłych oraz spotkania włączające dzieci z niepełnosprawnością w treningi komunikacyjne z opiekunami, a także zajęcia języka migowego i zajęcia wspierające dzieci z niedosłuchem.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć podsumowujących zrealizowane działania.


 


 

*

*

*

 


 


Projekt "Razem aktywnie w przyszłość" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt "Razem aktywnie w przyszłość" jest realizowany na terenie powiatu zielonogórskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze. Skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczno – zawodowym, należących do grup objętych wsparciem Centrum,  w szczególności  osób z niepełnosprawnością , rodzin zastępczych, osób pozostających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i ich otoczenia oraz do środowiska dotkniętego zjawiskiem przemocy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej u 231 klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze na terenie powiatu zielonogórskiego.

Osiągnięcie założonego celu nastąpi dzięki zastosowaniu wachlarza usług aktywnej integracji w trzech obszarach: społecznym, edukacyjnym oraz zawodowym.


Projekt realizowany będzie w okresie od 1 grudnia 2016r. do 31 grudnia 2018r.

Łączna wartość projektu na lata 2016-2018 to 2 505 584,57 złotych.


Uczestnikami projektu mogą być osoby lub rodziny spełniające łącznie dwa poniższe kryteria:

 • osoby zamieszkujące na terenie powiatu zielonogórskiego,
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Dodatkowe kryteria uprawniające do udziału w projekcie:

 • osoby z niepełnosprawnościami, które korzystały, korzystają lub mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze dla tejże grupy docelowej, posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
 • wychowankowie rodzin zastępczych, osoby wobec, których toczy się postępowanie w sprawie o umieszczenie w zastępczych formach opieki, podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby realizujące Indywidualny Plan Usamodzielnienia lub nabyły prawa do jego realizacji,
 • osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi z tytułu niepełnosprawności (decyzja o przyznaniu świadczenia z tytułu opieki na osobę z niepełnosprawnością),
 • rodzice zastępczy pozostający w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby:

 • korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z zaburzeniami psychicznymi,
 • rodziny ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Regulamin rekrutacji do projektu.


Regulamin uczestnictwa w projekcie.

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu ponoszonych przez uczestników projektu.


 


 

*

*

*

 


 

 

Projekt EFS 2014-2015 - "Aktywna integracja moją szansą".

Projekt "Aktywna integracja moją szansą" skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, rodzin zastępczych oraz usamodzielniających się wychowanków z różnych form pieczy zastępczej z terenu powiatu zielonogórskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej uczestników projektu. Realizacja celu będzie możliwa dzięki aktywizacji edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej i społecznej. Zwiększenie aktywności uczestników projektu w wymienionych zakresach może pozytywnie wpłynąć między innymi na sytuację osobistą, społeczną i zawodową uczestników, w tym zwiększenie szans na rynku pracy.

Grupą docelową projektu są osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej - 15-64 lata (kobiety 59 lat), bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione, w szczególności należące do jednej z grup: osób z  niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi, rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się z różnych form pieczy zastępczej (rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo wychowawczych). W projekcie mogą wziąć też udział osoby z otoczenia wymienionych grup przy ścisłym udziale osób uprawnionych do bycia uczestnikiem projektu.

Grupą docelową projektu jest 36 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, wyboru uczestników dokona koordynator projektu wraz z pracownikami PCPR na podstawie analizy dokumentów zgromadzonych w PCPR, bezpośrednich zgłoszeń, jak i korzystając z informacji dostępnych w gminach, instytucjach i organizacjach.

Z pozostałych zgłoszeń utworzona zostanie lista rezerwowa, z której koordynator projektu wybierze dodatkowe osoby w przypadku rezygnacji osób wcześniej wybranych.
Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą niedyskryminacji oraz zachowania równych szans dla kobiet i mężczyzn.

Udział w projekcie przyczyni się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych uczestników, umożliwiając powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i uniknięcie marginalizacji.

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny jednak warunkiem udziału jest wyrażenie pisemnej deklaracji uczestnika obejmującej zgodę na udział w projekcie oraz we wszystkich zaplanowanych w ramach „indywidualnej ścieżki reintegracji” działaniach.


 


 

*

*

*

 


 

 

Projekt EFS 2008-2013 - "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego".

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego.

Głównym celem projektu jest aktywizacja edukacyjna, zawodowa, zdrowotna i społeczna zwiększająca szanse na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Grupą docelową projektu są osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej z grup: osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze i ich otoczenie, mające trudności z integracją edukacyjną, zdrowotną, zawodową i społeczną.

Grupą docelową projektu będzie 40 osób niepełnosprawnych i 10 osób z ich otoczenia, w wieku aktywności zawodowej, pozostający bez zatrudnienia oraz 25 osób usamodzielniających się i 10 osób z ich otoczenia.

Do uczestnictwa w projekcie wybrano te grupy osób, które mają największe trudności w integracji oraz częściej są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Uczestnictwo w projekcie przyczyni się do wzrostu ich kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiając powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i uniknięcie marginalizacji.

Wyboru uczestników dokona kadra PCPR na podstawie zgłoszeń, zasięgając informacji w gminach, instytucjach i organizacjach oraz na podstawie analizy dokumentów zgromadzonych w PCPR.

W celu zabezpieczenia stabilności realizacji projektu uczestnicy podpiszą dobrowolnie oświadczenia deklarując systematyczne uczestnictwo w projekcie.

Zostanie wyłoniona grupa osób spełniająca kryteria - tworząca listę główna i lista rezerwowa w przypadku rezygnacji osób deklarujących udział.

Opisany sposób uwzględnia zasadę równych szans dla kobiet i mężczyzn oraz przekonania i wyznania.


 


www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2018 | strony internetowe