Rodziny zastępcze /


Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.


Piecza zastępcza zapewnia:

 • realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka.


Przygotowanie dziecka do:

 • godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia;
 • pokonywanie trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki;
 • nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
 • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.


Rodzina zastępcza
oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej.


Rodzina zastępcza
oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.


Umieszczenie dziecka
w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka następuje po uzyskaniu zgody odpowiednio rodziców zastępczych albo prowadzącego rodzinny dom dziecka.


Objęcie dziecka jedną z form
pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.


Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 • rodzina zastępcza spokrewniona;
 • rodzina zastępcza niezawodowa;
 • rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego;
 • rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna;
 • rodzinny dom dziecka.


W rodzinie zastępczej
zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Osoba, która uzyskała pełnoletniość w rodzinie zastępczej może w niej pozostać do 25 roku życia pod warunkiem, że nadal się uczy i rodzina zastępcza wyrazi na to zgodę.


W razie konieczności
umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.


www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2018 | strony internetowe