Rodziny zastępcze / Informacje dla kandydatów /

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;

 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;

 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;

 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;

 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:

 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka;

 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;

 • odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  a dzieckiem;

 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka;

 • zasadę nierozłączania rodzeństwa;

 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

 • W przypadku, gdy rodzina zastępcza nie wypełnia swoich funkcji, Starosta Zielonogórski zawiadamia sąd o konieczności jej rozwiązania.

Pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wymaga:

 • uzyskania pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wydanej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego;

 • odbycia szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej nie mogą pełnić osoby całkowicie niezdolne do pracy.

Rodzina zastępcza obowiązana jest do współdziałania z powiatowym centrum pomocy rodzinie.

www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2018 | strony internetowe