Rodziny zastępcze / Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą /

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępczej programem PRIDE. Przed przystąpieniem do szkolenia wymagane jest skompletowanie przez kandydatów niżej wymienionych dokumentów, stanowiących podstawę do zakwalifikowania na szkolenie:

 • wniosek rodziny (osoby) skierowany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie określający formę pomocy dziecku,

 • życiorys,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

 • opinia z miejsca pracy,

 • opinie polecające od znajomych,

 • zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia,

 • zaświadczenie lekarskie z Poradni Zdrowia Psychicznego,

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie własnych danych osobowych na potrzeby centrum,

 • fotografie rodzinne.

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów kandydaci przechodzą badania psychologiczne oraz na wniosek tut. Centrum, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania kandydatów przeprowadza wywiad środowiskowy.

Jeżeli warunki formalne zostały spełnione kandydaci skierowani zostają na szkolenie grupowe programem PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja. Szkolenie jest bezpłatne, a kandydaci ponoszą jedynie koszty materiałów dydaktycznych. Program PRIDE w swej zasadniczej części jest realizowany w 10 sesjach, odbywających się co tydzień i trwających minimum 3 godziny każda, przeplatanych spotkaniami indywidualnymi z każdą rodziną w jej domu. Każde spotkanie, a są to spotkania grupowe, jest prowadzone przez licencjonowanych trenerów i ma charakter typowo warsztatowy, co umożliwia poznanie konkretnych technik i daje okazję do ich przetrenowania. W trakcie ćwiczeń przyszli kandydaci na rodziców zastępczych mają możliwość zmierzenia się z własnymi emocjami, jak również poznania tego, co przeżywają dzieci. Podstawą programu PRIDE są konkretne kompetencje (wiedza i umiejętności), potrzebne, aby skutecznie wypełniać zadania związane z opieką zastępczą. Kompetencje te są pogrupowane według kategorii i podzielone na grupy ze względu na stopień trudności.

Program PRIDE wyróżnia następujące pięć podstawowych kategorii kompetencji:

 • opieka i wychowanie dzieci,

 • zaspakajanie potrzeb rozwojowych oraz kompensacja opóźnień rozwojowych,

 • wspieranie więzi pomiędzy dziećmi i ich rodzinami naturalnymi,

 • ułatwianie dzieciom nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych związków na całe życie,

 • współpraca z innymi osobami stanowiącymi zespół utworzony dla rozwiązania problemu dziecka lub całej rodziny.

Decyzję o zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej podejmuje, na podstawie opinii psychologa oraz analizy narzędzi kwalifikacyjnych, zespół kwalifikacyjny powołany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

 

www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2018 | strony internetowe