Usamodzielnienia /

Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

  • pieniężną na usamodzielnienie;

  • pieniężną na kontynuowanie nauki;

  • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

  • w uzyskaniu zatrudnienia;

  • na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

Pomoc w usamodzielnieniu przysługuje osobom opuszczającym w/w placówki w przypadku, gdy umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu oraz w przypadku, gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

Podstawą przyznania świadczenia usamodzielnienie jest indywidualny program usamodzielnienia podpisany przez osobę usamodzielnianą, opiekuna usamodzielnienia oraz kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa do Starosty Zielonogórskiego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze ul. Podgórna 5.
www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2020 | strony internetowe