Osoby niepełnosprawne – rehabilitacja społeczna / Likwidacja barier technicznych /

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych


Bariery techniczne
- to ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwiać wydajniejsze jej funkcjonowanie.


Warunki uzyskania dofinansowania:

  1. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS albo orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia.

  2. Przedstawienie przez osobę niepełnosprawną zaświadczenia lekarskiego o potrzebie zakupu urządzenia/sprzętu, wynikającej z niepełnosprawności tej osoby.

  3. Osoba niepełnosprawna w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON.


Co należy dołączyć do wniosku?

  1. Kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w przypadku dzieci do lat 16 kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

  2. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób (oryginał do wglądu).

  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie stanowiące załącznik do wniosku.

  4. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków na wkład własny.

  5. Oświadczenie o dochodach wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

  6. Zaświadczenie (ze szkoły lub uczelni) potwierdzające naukę w przypadku osoby uczącej się i niepracującej.

  7. Dowód osobisty (do wglądu).


Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.


Jaki jest tryb rozpatrywania wniosku?

PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich złożenia, po dokonaniu podziału środków przez Radę Powiatu Zielonogórskiego.


Wysokość dofinansowania wynosi do 95% uznanych kosztów
 sprzętu/urządzenia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.


DOFINANSOWANIE NIE MOŻE OBEJMOWAĆ KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA PONIESIONYCH PRZED PRZYZNANIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZAWARCIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PERON (nie ma możliwości refundacji poniesionych nakładów).


Formularz wniosku do pobrania:

 

www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2018 | strony internetowe