Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Likwidacja barier architektonicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej, lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, tj. osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem (np. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS i KRUS), mająca trudności w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie. O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych osoba niepełnosprawna może ubiegać się co roku.

Kolejność postępowania

Wypełniony druk wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub kopię orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (oryginał do wglądu).
 2. Kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób (oryginał do wglądu).
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie stanowiące załącznik do wniosku, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wystawione przez lekarza specjalistę, wypełnione czytelnie i w języku polskim.
 4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych np. akt notarialny, własność, użytkowanie wieczyste, umowa najmu.
 5. Pisemna zgoda właściciela/i lokalu lub budynku mieszkalnego na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków na wkład własny.
 7. Udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania zadania, w przypadku częściowego dofinansowania zadania z innych źródeł.
 8. Dowód osobisty (do wglądu).

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Wnioskodawca zostanie poproszony o:

 1. Kosztorys inwestorski (szczegółowy) obejmujący zakres prac zakwalifikowanych do realizacji wraz z zestawieniem i wyceną potrzebnych materiałów.
 2. Projekt, pozwolenie na budowę lub decyzję właściwego organu budowlanego o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót (jedynie w koniecznych przypadkach).
 3. Ewentualne dodatkowe dokumenty, które po zweryfikowaniu wraz z wnioskiem stanowią podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Starostą Zielonogórskim a osobą niepełnosprawną. Umowa określa m.in. zakres rzeczowy podlegający dofinansowaniu, termin realizacji przedsięwzięcia, kwotę dofinansowania, rozmiar udziału własnego, sposób rozliczenia a także inne warunki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, w tym w szczególności konieczność wykonania robót przez uprawniony podmiot w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez Wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 5% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

DOFINANSOWANIE NIE MOŻE OBEJMOWAĆ KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PONIESIONYCH PRZED PRZYZNANIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZAWARCIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON. Dofinansowanie takie nie przysługuje również osobie, która ma zaległości wobec PFRON.