Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Oganizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Upowszechnianie sportu pozwala nabywać i podnosi sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych. Poza tym sport jako element zdrowego stylu życia chroni zdrowie i ogranicza przyczyny i skutki niepełnosprawności.
Rozpowszechnianie kultury wśród osób niepełnosprawnych umożliwia tym osobom korzystanie z dóbr dziedzictwa narodowego. Odwiedzanie muzeów czy teatrów jest ambitną formą spędzania wolnego czasu o szerokich walorach poznawczych i kształcących.
Rekreacja umożliwia osobom niepełnosprawnym wytchnienie i odpoczynek od pracy. Zapobiegając przemęczeniu organizmu, służy tym samym ochronie zdrowia.
Turystyka stanowi aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, czy też wędrówki krajoznawcze.
Tego typu działania zwiększają aktywność niepełnosprawnych i przyspieszają proces ich integracji społecznej.

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeśli:

 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny wniosek, złożony na odpowiednim formularzu, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

DOFINANSOWANIE NIE MOŻE OBEJMOWAĆ KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA PONIESIONYCH PRZED PRZYZNANIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZAWARCIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych nie jest możliwe, jeżeli wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, albo w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po jego stronie.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ubiegające się o przyznanie dofinansowania zobowiązane są dołączyć do wniosku:

 1. Aktualny wypis z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące).
 2. Statut.
 3. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
 4. Informacja o pomocy publicznej udzielonej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 5. Nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji imprezy - program merytoryczny imprezy.
 6. Udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON.
 7. Kosztorys wydatków związanych z realizacją imprezy.
 8. Lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności (nie dotyczy imprez masowych).
 9. Udokumentowanie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania (oświadczenie).

W przypadku pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej:

 1. informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 2. potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
 3. informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.