Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Warunkiem uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest:

 1. posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS albo orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia,
 2. zgodnie z art. 10 e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych średni miesięczny dochód Wnioskodawcy (lub dochód w przeliczeniu na członka rodziny) obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Kwoty te ulegają kwartalnym zmianom. Informację o aktualnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia można uzyskać na stronie internetowej www.mpips.gov.pl

 1. osoba ubiegająca się o dofinansowanie została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje, nie będzie pełniła funkcji członka kadry na danym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 2. w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskał na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
 3. turnus rehabilitacyjny odbywa się wyłącznie w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 4. w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, należy przedstawić, podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Kto może uzyskać dofinansowanie do opiekuna?

Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnoprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna. Opiekunem nie może być osoba pełniąca funkcję członka kadry na danym turnusie, a także osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby. Dofinansowanie uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

W jaki sposób wybieramy ośrodek?

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie we własnym zakresie wybiera termin turnusu oraz ośrodek wpisany do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę.
Informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze lub na stronie internetowej: www.turnusy.rehabilitacyjne.pl

Co należy dołączyć do wniosku?

 • wniosek lekarza o skierowanie na turnusrehabilitacyjny wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Wniosek ten wypełnia lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna. Wniosek taki jest aktualny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • oraz do wglądu:
  • oryginał (do wglądu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem,
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • zaświadczenie (ze szkoły lub uczelni) lub legitymację potwierdzającą naukę w przypadku osoby uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lata.

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Jaki jest tryb rozpatrywania wniosku?

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Centrum w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

Osoba niepełnosprawna w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje PCPR o dokonanym wyborze, dostarcza wypełniony załącznik- informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego. Niedostarczenie informacji w określonym terminie (bez zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej w uzasadnionych przypadkach) powoduje utratę przyznanego dofinansowania.