Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne

Dofinansowanie zaopatrzenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla mieszkańców powiatu zielonogórskiego.

Warunki uzyskania dofinansowania:

 1. posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS albo orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia,
 2. zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. nr 96, poz. 861 z późn. zm.) średni miesięczny dochód Wnioskodawcy lub dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Kwoty te ulegają kwartalnym zmianom. Informację o aktualnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia można uzyskać na stronie internetowej www.mpips.gov.pl

 1. uzyskanie limitu z Narodowego Funduszu Zdrowia na wnioskowany przedmiot/środki pomocnicze.

Co należy dołączyć do wniosku?

 1. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej lub o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia,
 2. kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
 3. fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
 4. dowód osobisty (do wglądu).

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Jaki jest tryb rozpatrywania wniosku?

PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcą o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich złożenia, po dokonaniu podziału środków przez Radę Powiatu Zielonogórskiego.
O podjętej decyzji PCPR powiadamia wnioskodawcę na piśmie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dofinansowanie jest przekazywane na konto wskazane przez Wnioskodawcę.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków.