Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny - to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji. Zatem do sprzętu można zaliczyć wszelkie różnorodne urządzenia, których wybór zależy od rodzaju niepełnosprawności i od indywidualnych uwarunkowań psychofizycznych osób niepełnosprawnych, które będą korzystały z tego sprzętu.

Warunki uzyskania dofinansowania w ramach zadania:

 1. posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS albo orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia;
 2. zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. nr 96, poz. 861 z późn. zm.) średni miesięczny dochód Wnioskodawcy lub dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Kwoty te ulegają kwartalnym zmianom. Informację o aktualnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia można uzyskać na stronie internetowej www.mpips.gov.pl.

 1. osoba niepełnosprawna przedstawi zaświadczenie lekarskie o potrzebie zakupu sprzętu wynikającej z niepełnosprawności tej osoby oraz uzasadnienie potrzeby prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Co należy dołączyć do wniosku?

 1. kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku dzieci do lat 16 kopia orzeczenia o niepełnosprawności),
 2. kopię orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób,
 3. aktualne zaświadczenie lekarskie stanowiące załącznik do wniosku,
 4. oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków na wkład własny,
 5. oświadczenie o dochodach wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, oraz do wglądu:
  • oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem,
  • dowód osobisty.

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Jaki jest tryb rozpatrywania wniosku?

PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich złożenia, po dokonaniu podziału środków przez Radę Powiatu Zielonogórskiego.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest z osobą niepełnosprawną umowa, która określa warunki zakupu i korzystania ze sprzętu/urządzenia.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku wywiązania się wnioskodawcy z warunków określonych w umowie - przysługującą wysokość dofinansowania PCPR przekazuje na wskazane przez wnioskodawcę konto.

DOFINANSOWANIE NIE MOŻE OBEJMOWAĆ KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA, PONIESIONYCH PRZED PRZYZNANIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZAWARCIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON (nie ma możliwości refundacji poniesionych nakładów).