Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Rodzinna piecza zastępcza

Dziecko ma zagwarantowane prawo do wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania się i opieki poza rodziną – w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Rodzinne formy pieczy zastępczej obejmują: rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Zapewniają one dziecku całodobową opiekę i wychowanie, traktują je w sposób sprzyjający poczuciu godności i szacunku dla wartości osobistej.  Zapewniają kształcenie, rozwój uzdolnień i zainteresowań, dostęp do świadczeń zdrowotnych, zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne i religijne, a także zapewniają ochronę przed autorytarną i bezprawną ingerencją w życie dziecka. Rodzice zastępczy, umożliwiają dziecku kontakt z rodzicami i innymi bliskimi osobami, chyba że z uwagi na jego dobro, sąd postanowi inaczej.

Rodzinna piecza zastępcza to system, na który składają się poszczególne typy rodzin zastępczych: rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza spokrewniona oraz rodzinne domy dziecka.

Z uwagi na chęć zapewnienia dzieciom potrzebującym opieki, w formie jak najbardziej zbliżonej do rodziny naturalnej, placówki organizujące pieczę zastępczą stale poszukują kandydatów na rodziny zastępcze. Szczegółowe wskazówki na temat tego kto i jak może zostać rodzicem zastępczym, znajdują się poniżej, w zakładce kandydaci. Informacje o świadczeniach przysługujących rodzinom zastępczym, są wyszczególnione w zakładce świadczenia dla rodzin zastępczych.