Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Przeciwdziałanie przemocy

Przemoc domowa, nie jest zjawiskiem unikatowym czy rzadkim – występuje często i może przybierać rożne formy. Przemocą domową nazwiemy każdą sytuację, w której jeden z członków rodziny intencjonalnie nadużywa swojej siły i władzy, krzywdząc pozostałych członków rodziny/gospodarstwa domowego.

Zjawisko przemocy domowej stanowi od wielu lat problem społeczny i jedno z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodziny, jak i poszczególnych jej członków. Jest zjawiskiem złożonym, a konsekwencje jakie ze sobą niesie, mają wpływ nie tylko na doświadczające tej przemocy jednostki, ale na ogół społeczeństwa. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 poz. 1249 z późn. zm.), jest jednym z najważniejszych dokumentów w ustawodawstwie Polskim regulującym zasady postępowania w przypadku wystąpienia przemocy domowej. Definiuje pojęcie przemocy, określa zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zasady postępowania wobec osób jej doznających oraz zasady postępowania wobec sprawców.

Ustawa precyzuje również zadania nałożone na powiaty, zgodnie z art. 6 ust. 3 do zadań własnych powiatu należy w szczególności:

  1. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej;
  2. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową;
  3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia;
  4. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej.

Najważniejszym dokumentem w ustawodawstwie Polskim, jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. rozdział „Wolność, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela”, która reguluje zasady zapewniające każdemu nietykalność osobistą i cielesną oraz stawia na ich straży władze publiczne. Konstytucja przyznaje każdemu prawo żądania od organów szczególnej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Istotna jest również ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która określa kompetencje jednostek i pracowników pomocy społecznej, których zadaniem jest udzielanie wszelkiej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kontekście działalności tut. Centrum.

Rodzina jest miejscem, w którym kształtuje się osobowość, system wartości i styl życia człowieka. Dbanie o odpowiednie relacje wewnątrzrodzinne, ochrona dóbr osobistych, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest także zadaniem państwa, dlatego też w sytuacji kiedy rodzina mierzy się z kryzysem, co powoduje, że staje się niewydolna w pełnieniu swych funkcji wobec jej członków, niezbędne jest objęcie pomocą i wsparciem osób dotkniętych przemocom, a także podjęcie odpowiednich działań wobec tych, którzy tę przemoc stosują.