Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

25 maja 2018 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

W związku z powyższym realizując postanowienia art. 37 RODO, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się:

listownie na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra
Inspektor ochrony danych

poczta elektroniczna:
k.bezak@pcpr.powiat-zielonogorski.pl
tel/fax 684527590


Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II  ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze,
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami,
  3. niezbędnych do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, lub innej osoby fizycznej,
  4. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  5. w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:
   Urząd Ochrony Danych Osobowych

   ul. Stawki 2
   00-193 Warszawa

   tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01
   Godziny pracy urzędu: 8.00 - 16.00
   Infolinia: 606-950-000
   czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,w tym również profilowaniu.