Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z  dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://zielonagora.naszepcpr.pl.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków;
  • dokumenty PDF posiada błędy w warstwie tekstowej;
  • brak audiodeskrypcji dla publikowanych materiałów, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31.

Ostatnia aktualizacja: strona aktualizowana jest na bieżąco.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra lub sekretariat@pcpr.powiat-zielonogorski.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub elementu aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można także złożyć jako wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II, swoją siedzibę ma w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Podgórna 5, 65 - 057 Zielona Góra. Do budynku prowadzi wejście od ul. Podgórnej z poziomu chodnika. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na wprost od wejścia. Interesant jest przyjmowany w nowoczesnej sali pozbawionej barier, przez co istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem. Załatwianie sprawy w jednym miejscu pozwala na skrócenie czasu obsługi interesanta. W budynku jest winda z oznakowaniem w alfabecie Braille’a. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku. W budynku nie zastosowano pętli indukcyjnej. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.