Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc

Program korekcyjno – edukacyjny, przeznaczony jest dla osób wykazujących niekontrolowane zachowania agresywne wobec członków rodziny, czyli dla osób stosujących przemoc domową, z terenu powiatu zielonogórskiego. Spotkania mają pomóc w budowaniu zrozumienia, poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące rozpoznawania agresji i przemocy oraz uczyć sposobów radzenia sobie z uczuciem złości oraz własną agresją.

Tut. Centrum, prowadzi oddziaływania korekcyjno – edukacyjne w oparciu o metodę "Duluth" z zakresu, której podejmuje się następujące zagadnienia, m.in.:

 • społeczno kulturowe źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej – mity i stereotypy,
 • definicja przemocy – rodzaje, formy, dynamika, aspekty prawne,
 • problem władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich,
 • planowanie i rozwijanie samokontroli,
 • komunikacja interpersonalna, postawa asertywna,
 • promocja pozytywnych standardów, wartości, zachowań w tym między innymi: szacunku, odpowiedzialności, bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, szczerości, zaufania, dzielenia obowiązków, wspólnego decydowania, okazywanie uczuć i potrzeb, negocjacji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy,
 • seksualność – w przypadku zdiagnozowania trudności na tym polu,
 • dzieci, przemoc, wychowanie.

Uczestnicy programu i warunki uczestnictwa:

 • osoby kierowane sądownie, skazane za przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego (lub inne przeciwko rodzinie, opiece – ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy); korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności;
 • osoby kierowane przez Policję, objęte procedurą Niebieskiej Karty;
 • osoby z terenu powiatu zielonogórskiego, kierowane przez MOPS, OPS, organizacje pozarządowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 • osoby samodzielnie zgłaszające chęć uczestnictwa w programie.

Warunkiem przyjęcia do programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy.
Osoby przed wejściem do programu podpisują kontrakt określający reguły uczestnictwa w nim. Kontrakt zawiera m.in.:

 • formalne wymogi dotyczące systematycznej obecności w zajęciach;
 • obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od przemocowych zachowań i postaw w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi;
 • wymóg uznania osobistej odpowiedzialności za fakty stosowania przemocy.

Do programu nie przyjmuje się:

 • osób chorych psychicznie;
 • osób z poważnymi zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej;
 • nałogowych hazardzistów;
 • osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii.

Cele programu.

Jednym z głównych i podstawowych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
 • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Formy prowadzenie programu:

Zajęcia mają charakter grupowy. Przed włączeniem do grupy, każdy uczestnik odbywa przynajmniej   2 spotkania indywidualne, na których dowiaduje się podstawowych informacji dotyczących przemocy, zdobywa wiedzę i poznaje techniki radzenia sobie z własną złością, a także konfrontuje się z własnymi zachowaniami przemocowymi.

Osoby prowadzące:

Program korekcyjno - edukacyjnego wobec osób stosujących przemoc domową jest prowadzony przez dwóch facylitatorów – kobietę i mężczyznę, zgodnie ze standardami prowadzonej metody. Są to osoby z wyższym wykształceniem, które ukończyły specjalistyczne i certyfikowane przeszkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz praktycznych metod oddziaływań psychologicznych. Kwalifikacje osób prowadzących odpowiadają standardom określonym w odpowiednich rozporządzeniach MPiPS.

Realizacja programu:

Program korekcyjno - edukacyjny jest dla uczestników bezpłatny, realizowany ze środków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Nabór do programu odbywa się w ośrodkach pomocy społecznej w gminach: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór oraz przez Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej w  sprawach karnych i rodzinnych, działające przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze oraz Sądzie Rejonowym w Świebodzinie. Do programu można zgłaszać się również bezpośrednio w tut. Centrum.