Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Domy Pomocy Społecznej

 

Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej

Starania o zamieszkanie w Domu należy rozpocząć od wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego /opiekuna prawnego/ w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania i złożenie pisemnego wniosku.

Wniosek powinien zawierać prośbę o skierowanie osoby do Domu Pomocy Społecznej lub w przypadku ubezwłasnowolnienia osoby postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem osoby w DPS. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do DPS i kompletuje potrzebne dokumenty:

  1. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę,
  2. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
  3. decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  4. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
  5. zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  6. pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu ‒ w przypadku wyrażenia takiej zgody;
  7. pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu ‒ w przypadku skierowania do domu ponadgmninnego;
  8. postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej ‒ w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich.

Po przygotowaniu dokumentacji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt. Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku.

Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu i nie więcej niż pełny koszt utrzymania. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnoszą małżonek, zstępni, wstępni, gmina, z której osoba została skierowana do DPS. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w DPS reguluje ustawa o pomocy społecznej.

Miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na rok 2024 zgodnie z ogłoszeniem Starosty Zielonogórskiego wynosi 7.050,78zł.

Skompletowana dokumentacja trafia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie po rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w DPS.

W przypadku braku wolnych miejsc PCPR powiadamia osobę ubiegającą lub rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.

Na terenie powiatu zielonogórskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 1, 66-132 Trzebiechów, oraz Filia Domu w Bełczu, Bełcze 19, 66-130 Bojadła. Dom jest jednostką organizacyjną powiatu zielonogórskiego.

Link do strony internetowej Domu: http://trzebiechow.naszdps.pl

 

ZAŁĄCZNIKI: