Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Likwidacja barier w komunikowaniu

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu

Bariery w komunikowaniu - to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Warunki uzyskania dofinansowania:

 1. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS albo orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia.
 2. Przedstawienie przez osobę niepełnosprawną zaświadczenia lekarskiego o potrzebie zakupu urządzenia/sprzętu, wynikającej z niepełnosprawności tej osoby.
 3. Osoba niepełnosprawna w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskała naten cel dofinansowania ze środków PFRON.

Co należy dołączyć do wniosku?

 1. Kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w przypadku dzieci do lat 16 kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 2. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób (oryginał do wglądu).
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie stanowiące załącznik do wniosku.
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków na wkład własny.
 5. Oświadczenie o dochodach wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 6. W przypadku wniosku na zakup komputera, osoba niepełnosprawna przedstawia zaświadczenie, w którym lekarz specjalista szczegółowo określa jakiego rodzaju problemy w komunikowaniu się ma wnioskodawca, w jaki sposób komputer zlikwiduje te bariery. Rodzice dzieci niepełnosprawnych przedstawiają stosowną informację z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 7. Zaświadczenie (ze szkoły lub uczelni) potwierdzające naukę w przypadku osoby uczącej się i niepracującej.
 8. Dowód osobisty (do wglądu).

Gdzie należy składać wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Jaki jest tryb rozpatrywania wniosku?

PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich złożenia, po dokonaniu podziału środków przez Radę Powiatu Zielonogórskiego.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% uznanych kosztów sprzętu/urządzenia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

DOFINANSOWANIE NIE MOŻE OBEJMOWAĆ KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA PONIESIONYCH PRZED PRZYZNANIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZAWARCIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PERON (nie ma możliwości refundacji poniesionych nakładów).