Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Rozpoczyna się realizacja projektu "Gotowi na przyszłość"

Utworzono dnia 31.01.2024

 

Powiat Zielonogórski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie na Wsparcie Obywateli, Działanie 6.9 Aktywna integracja społeczno – zawodowa pn. "Gotowi na przyszłość".

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze i trwa od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. Wartość projektu wynosi 1 686 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS PLUS 1 433 100,00 zł.

Cel projektu.
Zwiększenie poziomu aktywności społecznej i/lub zawodowej u co najmniej 100 mieszkańców powiatu zielonogórskiego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. poprzez działania wielopłaszczyznowe i dzięki zastosowaniu wachlarza instrumentów aktywnej integracji.

Grupa docelowa.
Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu zielonogórskiego:

 1. dzieci z pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, usamodzielniających się wychowanków i osób z ich otoczenia,
 2. osób biernych i bezrobotnych.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

 1. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 3. osoby korzystające z Programu FE PŻ,
 4. osoby opuszczające placówki opieki instytucjonalnej,
 5. osoby wykluczone komunikacyjnie,
 6. osoby, które opuściły jednostki penitencjarne w terminie ostatnich 12 miesięcy.

Formy wsparcia w ramach projektu.
Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym:

 1. poradnictwo specjalistyczne w aspekcie społecznym, w tym pedagogiczne w zakresie udzielania wsparcia wychowawczego według indywidualnych potrzeb uczestników i ich opiekunów;
 2. mediacje rodzinne w konstruktywnym rozwiązywaniu sporów, konfliktu interesów uczestników projektu;
 3. tutoring jako skuteczna pomoc dla dzieci o szczególnych potrzebach;
 4. wsparcie edukacyjne w miejscu zamieszkania dzieci - korepetycje;
 5. pikniki integracyjne, wyjazdowe warsztaty rekreacyjne nad morze dla dzieci i młodzieży, wyjazd rekreacyjny dla młodzieży w góry oraz wyjazdowe warsztaty rekreacyjne dla młodzieży do Warszawy;
 6. kursy, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe;
 7. inne – zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji każdego uczestnika projektu.

Rodzaj i forma udzielonego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego i zdrowotnego.

Działania są bezpłatne i uczestnicy mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na realizowane zajęcia.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, im. Jana Pawła II, ul. Podgórna 5,
65-057 Zielona Góra
Tel. 68 452 75 51

ZAPRASZAMY